+31633161983+31633161983info@bootreserverengiethoorn.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.bootreserverengiethoorn.nl
onderdeel van V.O.F. Kiosk Koppers.

Post adres: Ds. T.O. Hylkemaweg 3 , 8355 CD Giethoorn
K.v.k. nr : Zwolle 05018709
BTW nr.: NL008807449B01

Definities
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd zijn inclusief omzetbelasting.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– De verhuurder: V.O.F. Kiosk Koppers die een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig.
– De huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
– De huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

De overeenkomst
– De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en betaling van het aanbod door de huurder.
– In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de verhuurder een elektronische bevestiging naar de huurder.
– Alle bepalingen waarin de huurder wordt genoemd, zijn van overeenkomstige toepassing op alle medepassagiers of derden die onder goedkeuring van de huurder de boot gebruiken. (huurder mag trouwens het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder).
– De huurder is verantwoordelijk voor medepassagiers en eerder genoemde derden met betrekking tot naleving van de algemene voorwaarden. Niet nakoming daarvan wordt aan de huurder toegerekend.
– Door reservering komt tussen partijen een bindende huurovereenkomst van huur tot stand.
– De verhuurder, in deze de vennoten van V.O.F. Kiosk Koppers, worden in de bedrijfsvoering bijgestaan door de medewerkers die dan ook gerechtigd zijn om handelend op te treden op onder andere de naleving van de algemene voorwaarden.

De prijs
– De huurprijs en eventuele extra kosten die de huurder moet betalen, worden vooraf overeengekomen, evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.

Huurperiode boot
– Bij overschrijding van de overeengekomen tijd van aankomst wordt een extra geldbedrag in rekening gebracht overeenkomstig de dan op dat moment geldende verhuurtarieven. Dit bedrag is zonder enige aanmaning of andere mededeling verschuldigd en direct opeisbaar.
– De gereserveerde boot dient uiterlijk op het tijdstip aangegeven op de boeking door de huurder worden afgehaald. Te laat komen door de huurder om de boot af te halen, om wat voor reden dan ook, betekent verkorting van de huurtermijn en geeft geen recht op restitutie van (eventueel een deel) van de huursom.
– M.a.w. later feitelijk vertrek heeft geen invloed op de overeengekomen terugkomsttijd, levert geen vermindering van het overeengekomen huurbedrag op en geeft dus geen recht op het verschuiven van de overeengekomen terugkomsttijd.
– Bij later komen, meer dan 15 minuten na de afgesproken aanvangstijd zonder tegenbericht, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren zonder teruggaaf van de huursom en is de verhuurder gerechtigd de gereserveerde boot door te verhuren.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor het niet op tijd komen van de door huurder gereserveerde boot. Komt deze niet op tijd terug dan kan in overleg met de verhuurder gekozen worden voor een ander type boot met een eventuele andere huurprijs of er kan in overleg gewacht worden en gekozen worden voor een andere huurperiode.
– In geval van pech dient de verhuurder direct, eventueel telefonisch, ingelicht te worden met opgaaf van bootnummer en aard van de storing, opdat de schade verholpen kan worden. Restitutie van de huursom vindt bij pech niet plaats.

Borgsom
– De borgsom bedraagt € 100,= per boot of anders zoals door de verhuurder wordt bepaald.
– De huurder ontvangt van verhuurder een bewijs met daarop het verschuldigde borgbedrag, deze dient bij terugkomst aan verhuurder overhandigd te worden.
– Door overhandiging van bovengenoemde bewijs wordt de borgsom al dan niet, evt. gedeeltelijk of volledig gerestitueerd.
– Eventueel overschrijding van de huursom wordt met de borgsom naast een evt. extra betaling verrekend.
– Indien de regels overtreden worden en in geval van schade toegebracht aan derden, is de verhuurder bevoegd de huur vroegtijdig te beëindigen zonder teruggave van de huursom en/of borgsom.

Betalingsvoorwaarden
– De boeking via de website dient vooraf per bank te worden voldaan.
– De huurder dient de overeengekomen betalingen als borgsom, en/of de kosten voor een eventuele overeengekomen wijziging in de huurtermijn en/of boottype, voor vertrek per kas te voldoen.
– Eventuele bijbetalingen dan wel terugbetalingen worden per kas verrekend.
– Schade en/of reparaties die door verhuurder in rekening worden gebracht dienen per kas, en/of verrekening middels de borgsom en/of binnen 2 weken per bank te worden betaald.

Annulering
– Bij slecht weer is het mogelijk de reservering om te boeken naar een overdekte rondvaart tegen betaling van een eventuele extra prijs, een eventuele minderprijs wordt niet verrekend.
– Annuleringen van de huurovereenkomst dienen schriftelijk of per email aan de verhuurder te worden gemeld.
– Bij annulering vervallen de boekingskosten groot € 10,=, al dan niet reeds vermeld bij de boeking, aan de verhuurder. Als deze boekingskosten niet apart bij de boeking vermeld zijn worden deze geacht te zijn inbegrepen in de huursom.
– Bij vroegtijdig beëindigen van de huur door de verhuurder gelijk na de afvaart wegens het niet voldoende onder controle hebben van de stuurmanskunsten is de huurder een schadeloosstelling verschuldigd van minimaal € 10,= en de reeds opgemaakte verbruikte huurtijd.
– Naast de verschuldigde boekingskosten is bij annulering door de huurder van de huurovereenkomst een schadeloosstelling verschuldigd van:
– 0 % van de huursom excl. de boekingskosten tot 1 week voor aanvang van de huurperiode.
– 50% van de huursom excl. de boekingskosten tot 2 dagen voor aanvang huurperiode .
– 100% van de huursom excl. de boekingskosten binnen 2 dagen voor aanvang huurperiode..

Verplichting verhuurder
– Bij de aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder de boot in goede staat aan de huurder ter beschikking.
– De verhuurder geeft de huurder duidelijke instructie over de werking van de boot.
– De verhuurder overhandigt de huurder een vaarroutekaart en legt deze uit.
– De verhuurder verplicht zich het vaartuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Verplichting huurder
– De huurder of een van zijn medepassagiers dient als bestuurder de boot goed onder controle te hebben. Indien dit niet het geval is dient eventueel ook op verzoek van de verhuurder iemand die de vaarkunst beter beheerst het roer over te nemen. Indien naar het oordeel van de verhuurder de stuurmanskunsten van de bestuurder onvoldoende zijn is de verhuurder bevoegd de huur alsnog vroegtijdig te beëindigen. De minimumleeftijd van de bestuurder van de boot moet 16 jaar zijn.
– De huurder brengt zich vooraf goed op de hoogte van de door de verhuurder verstrekte vaarroutekaart en/of vaarroute- instructie en neemt deze mee op de vaartocht.
– De huurder dient de conditie van het vaartuig voor afvaart goed te keuren, tevens controleert de huurder het vaartuig op de aanwezigheid van een vaarboom. Indien de huurder vertrekt zonder melding van enige schade en/of gebreken wordt het vaartuig, inclusief toebehoren, geacht in goede conditie te verkeren.
– De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming.
– De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Onderverhuur of z.g. uitlenen van een huurboot is niet toegestaan.
– De huurder verplicht zich de boot binnen de vooraf bepaald huurtermijn op tijd terug te brengen op de plaats van ontvangst, met alle toebehoren en in staat zoals ontvangen.
– De huurder verplicht zich het maximum aantal personen per boot als aangegeven bij het boottype tijdens te boottocht niet te overschrijden.
– Indien schade door de huurder wordt opgemerkt van welke aard dan ook en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden dan wel indien schade door huurder wordt toegebracht, dient de huurder de verhuurder daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
– De huurder dient zich te houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
– In geval van pech dient de verhuurder direct, evt. telefonisch, ingelicht te worden met opgaaf van bootnummer en aard van de storing, opdat de schade verholpen kan worden. Restitutie van de huursom vindt bij pech niet plaats.
– De huurder verplicht zich te houden aan de spelregels en de verkeersregels op het water als o.a. hieronder in deze algemene voorwaarden omschreven.
– De huurder is verantwoordelijk voor medepassagiers ook met betrekking tot de naleving van alle regels en spelregels die gesteld zijn in deze algemene voorwaarden. Niet nakoming daarvan door medepassagiers wordt aan de huurder toegerekend. Alle bepalingen waarin huurder wordt genoemd zijn van overeenkomstige toepassing op alle medepassagiers.

Aansprakelijkheid
– De huurder is aansprakelijk voor schade, gevolgschade en/of verlies van het vaartuig incl. toebehoren, voor zover niet gedekt door de verzekering, die ontstaan is tijdens de periode dat de huurder het vaartuig onder zich heeft.
– De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, vernieling, verlies of diefstal veroorzaakt tijdens of ten gevolge van de boot huur c.q. door aanvaringen.
– De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van derden en medepassagiers, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
– De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade aan boten, toebehoren en/of andere aanspraken op schade van medepassagiers en/of derden, bijvoorbeeld ( maar niet uitsluitend), schade voortkomend uit boetes, overtredingen, misdrijven, verlies en/of vermissing.
– De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, administratieve sancties, transacties etc. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd voor tijdens de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of passagiers gepleegde misdrijven c.q. overtredingen.
– De huurder is aansprakelijk voor schade en kosten, welke niet verzekerd zijn middels de WA verzekering, die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de verhuurder gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
– De verhuurder is niet aansprakelijk voor materieel en/of lichamelijk letsel bij de huurder en zijn medepassagiers ook ontstaan door o.a. (maar niet uitsluitend) onachtzaamheid, vandalisme, baldadigheid, alcoholgebruik etc. etc., te denken valt aan bijvoorbeeld handen en vingers tussen de boten en beschoeiing, vallen bij het in en uitstappen, uitglijden in de boot, duiken in ondiep water etc. etc.
– De huurder dient zelf zorg te dragen voor eventuele reddingsmiddelen als bijvoorbeeld. zwemvesten voor hemzelf alsook voor de medepassagiers. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen als gevolg van het niet beheersen van de zwemkunst.
– De huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht aan boten en/of toebehoren van de verhuurder.
– De aansprakelijkheid en vrijwaringsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de verhuurder of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

Spelregels op het water
– Meenemen en nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan.
– Duiken vanaf de boot is niet toegestaan, het water rondom Giethoorn is op de meeste plaatsen erg ondiep.
– Het is verboden in het water zwemmende, zich door een boot te laten voortslepen, al dan niet met bijvoorbeeld een touw.
– Handen, vingers en alle ledematenmaten dienen, tijdens de aanwezigheid in de boot, binnen boord gehouden te worden, zo komen ze nergens tussen.
– Het slepen of duwen van andere vaartuigen is niet toegestaan.
– Het compartiment waarin de accu’s staan mag niet geopend worden en/of gebruikt worden om persoonlijke spullen in op te bergen.
– In geval van pech dient de verhuurder direct, eventueel telefonisch, ingelicht te worden met opgaaf van bootnummer en aard van de storing, zodat de schade verholpen kan worden.
– Het wordt aangeraden om tijdens het zwemmen zwemschoenen of iets dergelijks te gebruiken ter voorkoming van letsel aan onder andere voeten en benen als gevolg van de aanwezigheid van bijvoorbeeld vuilnis, takken, mosselen, schelpen etc. op de bodem van de zwemlocatie.
– Het is verboden op de beschermbeugel van de buitenboordmotor alsook op de motor te zitten.
– De bestuurder van de boot dient alleen en niet met meerdere personen op het schippersbankje te zitten om de boot te besturen. Bij boten met een stuurwiel zoals console boten en electrosloepen, dient de bestuurder alleen en centraal achter de stuurconsole te zitten, m.a.w. met de voeten links en rechts van de console . Deze bestuurder dient dan gelijktijdig zowel het stuurwiel als de gas hendel te bedienen.
– Bij vuil in de schroef van de motor dient dit door de bestuurder zelf verwijderd te worden, hiertoe dient dan wel eerst de stroom-voedingskabel naar de accu’s ontkoppeld te worden en/of het contactsleuteltje uit het contactslot verwijderd te worden.

Verkeersregels op het water.
– De huurder is gebonden aan de geldende verkeersregels te water.
– De maximale vaarsnelheid in de oude kern Giethoorn is 6 km/h.
– De minimumleeftijd om een motorvaartuig te besturen is 16 jaar.
– Tussen paal 1 en paal 5 in de dorpsgracht is het eenrichtingsverkeer.
– De huurder dient vaart te minderen bij het naderen van drukke locaties en kruispunten vooral ook in de dorpsgracht en het scheepvaart kanaal ”Beukers-Steenwijk”.
– Het verkeer in de dorpsgracht heeft voorrang op de zijvaarten.
– Rondvaartboten en zeilboten hebben altijd en overal voorrang, ook als deze een bijzondere manoeuvre maken als bijvoorbeeld achteruit varen en keren.

Overige bepalingen
– Bij het overtreden, en ook bij het vermoeden van overtreden eventueel in de toekomst, van de regels omschreven in deze algemene voorwaarden is de verhuurder alsook de bij hem in dienst zijnde werknemers, al dan niet in functie als rondvaartschipper onderweg op een boot, en ook het bevoegd gezag gerechtigd de huur, op elk moment ook voor aanvang van de boottocht, eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van de huursom en en/of borgsom.
– De bestuurder van de boot dient het vaartuig goed onder controle te hebben. Indien dit niet het geval is dient ook op verzoek van de verhuurder of het bevoegd gezag iemand die de vaarkunst beter beheerst het roer over te nemen. Indien naar het oordeel van de verhuurder de stuurmanskunsten van de huurder onvoldoende zijn is de huurder bevoegd de huur alsnog vroegtijdig te beëindigen.
– In geval van schade toegebracht aan derden of aan de boot zelf is de verhuurder bevoegd de huur vroegtijdig te beëindigen zonder teruggave van de huursom en en/of borgsom.

Rechtskeuze
– Op deze algemene voorwaarden/ overeenkomst en alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Naast algemene voorwaarden hebben wij een een privacyverklaring 

Henk Kraal,

Hadden voor 75 euro voor 2 uur een luxe sloep (GreenSilver 500) gehuurd. Geld dubbel en dwars waard. Na 2 uur varen (waarvan 15 minuten met 4 andere boten op sleeptouw die een lege accu hadden) nog geen 15% van de accu’s verbruikt 👌

Hanna Van Der Linden,

Een hele leuke dag in Giethoorn meegemaakt. We zijn gestart met een een rondvaart van 1 uur bij rederij Koppers. Erg (v)aardige schipper Derk. Leuke uitleg over de wetenswaardigheden. Daarna op eigen gelegenheid door Giethoorn gewandeld.

El Bu Yzan,

Leuke sfeer en prachtige uitzichten.Als je last hebt van de druk van werk en privé, kom je op deze plek tot rust en geniet je van de prachtige natuur.

foodlover90,

Vorig jaar met mijn familie hier geweest, een hele leuke ervaring was het voor ons. Bij de terug weg kun je ook verse kibbeling eten. Ze waren heerlijk! En ze hebben ook leuke souvenir winkeltjes. Voor iedereen wat wils😃

Iris den Haan,

Wij hebben via dit bedrijf een fluisterboot gehuurd. Het boekingsproces op de website ging erg makkelijk en ook de communicatie via de mail was erg duidelijk. Op locatie kregen we goede uitleg over de route die geschikt was voor 3 uur bootverhuur. Het was even wennen met de besturing van de boot, maar uiteindelijk ging het erg goed en gemakkelijk. Het was een hele mooie en leuke boottocht. Ik zou zeker weer een boot huren via dit bedrijf!